W ważnych sprawach ponad podziałami

Jedną z miar odpowiedzialności w polityce jest samodzielność w myśleniu i gotowość wyrażania opinii, także wtedy, gdy reprezentuje się pogląd odosobniony lub podzielany przez mniejszość. Obawa przed utratą pozycji politycznej nie jest powodem by milczeć, gdy może jeszcze dojść do dobrego dla wszystkich rozwiązania. Dlatego też:

  • Wystąpiłem z inicjatywą kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
  • Domagam się respektowania zasady, że konfl iktów wewnętrznych nigdy nie przenosi się na arenę międzynarodową.
  • Przekonuję rząd do stałej współpracy z samorządami, środowiskami eksperckimi i organizacjami społecznymi.
  • Powołałem Dolnośląską Radę Europejską, jako narzędzie promocji interesów Dolnego Śląska w Europie.