Przeciw centralizmowi w Unii Europejskiej

Centralizm nie służy obywatelom Wspólnoty. Unia poza kontrolą obywateli, to Unia słaba i podzielona. Ważna jest także jawność podejmowanych decyzji i działań. Realizuję te założenia w praktyczny sposób:

  • Głosowania jawne w kluczowych decyzjach politycznych
    Najważniejsza decyzja Parlamentu Europejskiego – wybór szefa Komisji Europejskiej powinna być podejmowana w głosowaniu jawnym. Moja poprawka do Regulaminu PE w tej sprawie, zmienia szkodliwą praktykę podejmowania tej decyzji bez wiedzy i kontroli obywateli.
  • Jestem współautorem sprawozdania o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej (EIO)
    Nowe narzędzie, które wprowadził Traktat Lizboński dał uprawnienia obywatelom do inicjowania nowego prawa w UE. Dziś EIO znajduje się w kryzysie i nie działa poprawnie. Raport wskazuje na ścieżki naprawy tej instytucji, teraz Komisja Europejska musi wdrożyć program naprawczy rekomendowany w dokumencie.
  • Promuję zasadę pomocniczości przeciw unijnemu centralizmowi
    Pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) oraz członka komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), bronię zasady pomocniczości. Polega ona na tym, że decyzje powinny być podejmowane najbliżej społeczności, których dotyczą. Jest ona lekarstwem na centralizm i właściwie rozkłada kompetencje między Państwami Członkowskimi a UE.